Regulamin

I. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU „KOGIO.PL”

SPIS TREŚCI

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2. DEFINICJE

§. 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 6. ZAPYTANIE MASOWE

§. 7. WIZYTKÓWKA FIRMY

§. 8. E-MAILING

§. 9. STRONY WWW

§. 11. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§. 13. PŁATNOŚCI

§. 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§. 15. UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§. 16. PRAWA AUTORSKIE

§. 17. REKLAMACJE

§. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego KOGIO.PL dostępnego pod adresem internetowym http://www.kogio.pl
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:  
   -  wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, 
   - zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, 
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
  4. tryb postępowania reklamacyjnego. 
 3. Operatorem Serwisu internetowego KOGIO.PL jest  Promotel Arkadiusz Padurski  z siedzibą w Poznaniu (60-822) mieszczącą się przy ul. Słowackiego 13/29a, posiadająca numer NIP: 782 211 65 54, numer REGON 301211534 zarejestrowaną w Wydziale Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Urząd Miasta Poznania, pod numerem 68619/2009.
 4. Operator Serwisu internetowego KOGIO.PL świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

§. 2. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Operator Serwisu internetowego „KOGIO.PL”,
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawą, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 3. Przedsiębiorca – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Serwis – Serwis internetowy „KOGIO.PL” dostępny pod adresem internetowym http://www.kogio.pl,
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Oprogramowanie - Każde oprogramowanie, jakie zostało dostarczone Użytkownikowi w ramach prowadzenia Konta Użytkownika. Oprogramowanie stanowi rówież załączona dokumentacja.
 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail/loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamieszczanie i modyfikowanie WIZYTÓWKI, modyfikowanie danych przekazanych do Serwisu, zamieszczanie zdjęć i logotypu, korzystanie z ZAPYTANIA MASOWEGO, MAILINGU, ZAKŁADANIE STRON WWW. Konto Użytkownika może być płatne lub bezpłatne.
 9. Cennik – dokument w wersji elektronicznej stanowiący załącznik do Regulaminu. Cennik zawiera szczegółowe określenie wysokości opłat za świadczenie usług płatnych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. Okres rozliczeniowy – 12 miesiący.
 11. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§. 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari,
  2. Włączoną obsługę Java Script,
  3. Włączoną obsługę plików Cookies,
  4. Aktywny adres e-mail.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§. 4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług oraz usług świadczonych odpłatnie jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu w całości.
 2. W KOGIO.PL zostały przewidziane dwa sposoby rejestracji w zależności od tego z jakich usług świadczonych przez KOGIO.PL Użytkownik zamierza skorzystać. Skorzystanie wyłącznie z usługi ZAPYTANIE MASOWE wymaga uproszczonej rejestracji, o której mowa w ust. 3. Skorzystanie z pozostałych usług wymaga dokonania pełnej rejestracji, zgodnie z ust. 4.
 3. Uproszczona rejestracja, wymagana do skorzystania z usługi ZAPYTANIE MASOWE, polega na podaniu adresu e-mail i hasła dostępu w formularzu zamieszczonym na stronach Serwisu. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu „Zatwierdź” zostanie do Państwa wysłany e-mail zawierający link potwierdzający zarejestrowanie w Serwisie KOGIO.PL. Kliknięcie linku kończy proces rejestracji.
 4. Pełna rejestracja jest wymagana do skorzystania z usług WIZYTÓWKA, E-MAILING, STRONY WWW. W celu pełnej rejestracji Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronach Serwisu oraz dokonać płatności za pełny okres rozliczeniowy Dla dokonania rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Login,
  2. Hasło,
  3. Adres email,
  4. Naze firmy,
  5. Imię i nazwisko osoby kontaktowej,
  6. Adres siedziby,
  7. Numer telefonu,
  8. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  9. Branża (dominujący rodzaj działalności),
  10. Zasięg terytorialny działalności,
  11. Słowa kluczowe,
  12. Opis firmy do (nagłówek)
  13. Pełny opis firmy 
 5. Podanie danych innych niż wymienione w ust. 4 jest dobrowolne. Po zakończeniu procesu pełnej rejestracji Użytkownik może uzupełnić WIZYTÓWKĘ o dodatkowe dane.
 6. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu „Zatwierdź” zostanie do Państwa wysłany e-mail zawierający link potwierdzający zarejestrowanie w Serwisie KOGIO.PL. Kliknięcie linku kończy proces rejestracji.
 7. W trakcie rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru czy zamierza założyć konto bezpłatne czy jeden z rodzajów konta płatnego. Aktualna oferta usług świadczonych w ramach każdego konta i wysokość opłat została określona w Cenniku. 
 8. Do zalogowania do Konta Użytkownika wymagane jest podanie adresu e-mail/loginu i hasła. 
 9. Operator Serwisu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 17.
 10. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 7 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 15. Regulaminu.
 11. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  2. przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
  3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, oraz potwierdzam, iż jestem świadomy, że w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną Operator Serwisu może przetwarzać, gromadzić, utrwalać, przechowywać, opracowywać, udostępniać i usuwać dane osobowe Użytkownika, w sposób określony niniejszym regulaminem. Dokonanie rejestracji oraz przekazanie danych osobowych w jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu,
  6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w celach marketingowych i statystycznych
   1. W celu przekazywania informacji handlowych (reklam) od Operatora Serwisu, jego kontrahentów i innych Użytkowników Serwisu, jak również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie wymaga wyrażenia przez Użytkownika osobnych zgód w tym zakresie,
 12. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w celach marketingowych i statystycznych
  1. w celu przekazywania informacji handlowych (reklam) od Operatora Serwisu, jego kontrahentów i innych Użytkowników Serwisu, jak również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie wymaga wyrażenia przez Użytkownika osobnych zgód w tym zakresie,
  2. Osoba kontaktowa dokonująca rejestracji Użytkownika niebędącego osobą fizyczną lub działająca w imieniu i na rzecz osoby fizycznej  ponadto składa oświadczenie, że jest umocowana do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Użytkownika.
   1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla Kont bezpłatnych jest zawierana na czas nieokreślony.
   2. Dla Kont płatnych umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas określony 12 miesięcy.
   3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 14. za który dokonano wpłaty i nie dokonaniu wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy w pełnej wysokości zgodnie z aktualnym Cennikiem Konto płatne zostaje ograniczone do Konta bezpłatnego.
   4. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc kalendarzowy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika.
   5. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
    1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
    2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
    3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych podanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności,
    4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych podanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
    5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
    6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

 

 1. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Serwisu może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Serwisu. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
 2. W przypadku usług płatnych okres korzystania z danej usługi po cofnięciu decyzji o zawieszeniu zostanie wydłużony o okres zawieszenia.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
 4. W przypadku zakończenia współpracy w drodze wypowiedzenia umowy bez ważnych powodów przed upływem okresu na jaki zostały wykupione usługi świadczone odpłatnie Operator Serwisu może obciążyć Użytkownika będącego przedsiębiorcą karą umowną w wysokości równowartości niewykorzystanego abonamentu. Jeżeli wskutek wypowiedzenia bez ważnych powodów Operator Serwisu poniósł szkodę przewyższającą wartość kary umownej Operator Serwisu zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. W przypadkach, gdy wypowiedzenie umowy przez Operatora Serwisu nastąpiło z przyczyn wskazanych w ust. 18. Operator Serwisu ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % wartości wszystkich usług, których termin realizacji nie upłynął w dniu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Jeżeli wskutek zaistnienia przyczyny wypowiedzenia wskazanej w ust. 18. Operator Serwisu poniósł szkodę przewyższającą wartość kary umownej Operator Serwisu zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§. 5. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Serwisu świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. ZAPYTANIE MASOWE,
  2. WIZYTÓWKA FIRMY,
  3. E-MAILING.
  4. STRONY WWW
 2. Usługa ZAPYTANIE MASOWE jest przeznaczona zarówno dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami, jak i dla Konsumentów. Pozostałe usługi przeznaczone są wyłącznie dla Przedsiębiorców.
 3. Dla Użytkowników, którzy dokonali wyłącznie rejestracji uproszczonej dostępna jest jedynie usługa ZAPYTANIE MASOWE.
 4. Ilość i zakres usług jest uzależniona od rodzaju Konta Użytkownika. Rodzaje Konta Użytkownika, ilość i zakres usług świadczonych w ramach danego Konta Użytkownika oraz wysokość opłat szczegółowo określa Cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Zmiana Cennika nie powoduje zmiany Regulaminu.
 5. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Operatora Serwisu w przypadku Użytkowników korzystających z usług bezpłatnych (konta bezpłatne) Operator Serwisu może uzależnić świadczenie usług od wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych. Każdy Użytkownik może w dowolnie i swobodnie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodą na przesyłanie informacji handlowych. Jednakże w przypadku Użytkowników korzystających z usług bezpłatnych (konta bezpłatne) Operator Serwisu może odmówić dalszego świadczenia usług drogą elektroniczną, chyba że Użytkownik zdecyduje się skorzystać z konta płatnego.

 

§. 6. ZAPYTANIE MASOWE

 1. Usługa ZAPYTANIE MASOWE polega na możliwości wysłania zapytania o jednakowej treści do więcej niż jednego Użytkownika Serwisu. Użytkownicy będący Przedsiębiorcami mogą otrzymywać zapytania masowe, jeżeli wykupili Konto płatne zgodnie z Cennikiem.
 2. W celu skorzystania z usługi ZAPYTANIE MASOWE należy:
  1. skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na stronach Serwisu poprzez wprowadzenie hasła wyszukiwania lub w oparciu o określone kryterium, itp. branża, zasięg terytorialny działalności, itp.
  2. z wyników wyszukiwania należy wybrać Użytkowników, do których ma zostać przesłana treść zapytania,
  3. wpisać treść zapytania i kliknąć „Wyślij”.
 3. Każdy Użytkownik, również niezarejestrowany może korzystać z wyszukiwarki bez ograniczeń.
 4. Użytkownik niezarejestrowany może wysłać nie więcej niż jedno ZAPYTANIE MASOWE w ciągu 24 h.
 5. Celem usługi ZAPYTANIE MASOWE jest złożenie zapytania o ofertę, produkt, usługę, czyli oszczędzenie czasu potrzebnego na znalezienie odpowiedniej, najkorzystniejszej oferty poprzez wysłanie jednego zapytania do wielu Użytkowników, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani zawarciem umowy. Zakazane jest korzystanie z usługi ZAPYTANIE MASOWE w celu przesyłania informacji reklamowych, promocyjnych lub niezwiązanych z przedmiotem działalności korzystającego z usługi, w szczególności jeżeli pytający nie ma zamiaru zawarcia umowy.

 

§. 7. WIZYTKÓWKA FIRMY

 1. Usługa WIZYTÓWKA FIRMY polega na ekspozycji danych wprowadzonych podczas rejestracji Użytkownika oraz danych wprowadzonych później w celu promowania działalności gospodarczej Użytkownika i jego przedsiębiorstwa.
 2. Korzystanie z usługi WIZYTÓWKI FIRMY wpływa na pozycjonowanie Użytkownika w wyszukiwarkach internetowych.
 3. W zależności od rodzaju posiadanego Konta Użytkownika Użytkownik może wprowadzić logotyp oraz zdjęcia, których treść jest związana z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 4. Ilość miejsca na serwerze dostępnego dla wprowadzenia logotypu i zdjęć jest ograniczona i uzależniona od rodzaju posiadanego Konta Użytkownika. 
 5. W WIZYTÓWKACH zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
 6. Nie można stosować w WIZYTÓWKACH elementów języka HTML służących do:
  1. wczytywania i osadzania innych stron,
  2. używania plików „cookie”,
  3. tworzenia formularzy.

 

§. 8. E-MAILING

 1. Usługa E-MAILING polega na możliwości wysłania informacji handlowej do określonej liczby Użytkowników Serwisu lub adresatów niebędących Użytkownikami Serwisu za pomocą poczty e-mail.
 2. Operator Serwisu udostępnia odpowiednie narzędzia do skorzystania z usługi E-MAILINGU za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 3. Operator Serwisu nie udostępnia baz danych adresów e-mail. Wszelkie bazy danych, do których Użytkownik  wysyła mailingi reklamowe są wyłącznie jego własnością.  
 4. Dla skorzystania z usługi E-MAILINGU-u Użytkownik powinien:
  1. Posiadać zarejestrowane konto w serwisie w odpowiednim abonamencie,
 5. Użytkownicy mogą, wykorzystując narzędzia udostępnione przez Operatora Serwisu, wysyłać informacje handlowe do posiadanej bazy danych adresów e-mail, po jej uprzednim wprowadzeniu (załadowaniu) do Konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik oświadcza, iż adresy e-mail znajdujące się we wprowadzonej bazie danych adresów e-mail:
  1. zostały zgromadzone zgodnie z przepisami prawa,
  2. Użytkownikowi zostały udzielone zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pochodzących od tego Użytkownika,
  3. Użytkownik przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, jeżeli adresy e-mail zawierają takie dane.
 6. Dodając bazę danych adresów mailowych lub poszczególne adresy mailowe Użytkownik musi posiadać wymagane prawem zgody na korzystanie z tych adresów mailowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Na żądanie Operatora Serwisu Użytkownik zobowiązany jest przedstawić dowody na posiadanie wymaganych prawem oświadczeń woli o udzieleniu zgody a także o jej cofnięciu.
 7. W przypadku korzystania z usługi E-MAILING-u Operator Serwisu udostępnia jedynie narzędzia do skorzystania z usługi a nadawcą wiadomości jest Użytkownik. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z udostępnionych narzędzi niezgodnie z prawem lub Regulaminem.
 8. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z usługi E-MAILINGU w sposób zgody z przepisami prawa, niniejszym regulaminem i zasadami etyki. Zabronione są działania polegające na wprowadzaniu (załadowaniu) adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 9. Każdy odbiorca wiadomości e-mail może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek uszanować decyzję odbiorcy. Zabronione jest ponowne, celowe, wprowadzanie takich adresów e-mail bez ponownego uzyskania pozwolenia przez właściciela adresu email.
 10. Operator Serwisu oświadcza, iż nie ingeruje w treść przesyłanych informacji handlowych.

 

§. 9. STRONY WWW

 1. Usługa STRONY WWW (KREATOR WWW) dostępna w ramach Konta Użytkownika polega na udostępnieniu Użytkownikowi odpowiednich narzędzi (Oprogramowania) umożliwiających założenie oraz zarządzanie strona internetową.
  Na okres obowiązywania Umowy Promotel udziela użytkownikowi, odpłatnej (w ramach wynagrodzenia z tytułu prowadzenia Konta Użytkownika), niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania Promotel oraz dotyczącej go dokumentacji w zakresie, jaki jest niezbędny w celu korzystania przez Użytkownikowi z Konta zgodnie z Regulaminem. Powyższa licencja zostaje udzielona w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 
 2. Udzielana Użytkownikowi przez Promotel licencja na Oprogramowanie nie obejmuje wytwarzania jego egzemplarzy (m.in. techniką cyfrową lub zapisu magnetycznego) oraz publicznego wyświetlania, a także upoważniania osób trzecich do dokonywania ww. czynności. Powyższe nie dotyczy sporządzania kopii zapasowych (zgodnie z Ustawą Prawo autorskie) oraz wykorzystywania ww. oprogramowania (zgodnie z Regulaminem) w ramach Usługi Strony WWW.
 3. Wszelkie materiały, zdjęcia, utwory dostępne w ramach Usługi Strony WWW pozostają własnością Promotel a Użytkownikowi nie przysługuje możliwość wytwarzania jego egzemplarzy (m.in. techniką cyfrową lub zapisu magnetycznego) oraz publicznego wyświetlania, a także upoważniania osób trzecich do dokonywania ww. czynności.
 4. Usługa jest płatna i dostępna w zależności od rodzaju posiadanego Konta Użytkownika. Ceny usługi oraz jej dostępność określa Cennik.
 5. Ilość miejsca na serwerze oraz transfer ograniczona i uzależniona od rodzaju posiadanego Konta Użytkownika. Ceny usługi oraz jej dostępność określa Cennik.

 

§. 11. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług.
 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia na czas nieprzekraczający 72 godzin, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za wcześniejszym powiadomieniem o tym Użytkowników.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu za wcześniejszym powiadomieniem Użytkowników.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 6. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 7. Użytkownik ma obowiązek wykonania kopii zapasowych wszelkich danych przekazywanych do Serwisu na wypadek ich utraty.
 8. Zabrania się publikowania na stronach Serwisu oraz wysyłania w ramach korzystania z usług Serwisu  treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości:
  1. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
  2. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
  3. naruszające przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i/lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
 9. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Serwisu KOGIO.PL np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.

 

§. 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator Serwisu zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do Konsumentów.
 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do konsumentów.
 3. Operator Serwisu nie zapewnia skuteczności reklamy prowadzonej na stronach Serwisu i nie odpowiada za zrealizowanie celów reklamowych Użytkownika.
 4. Na Operatorze Serwisu nie spoczywa odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do konsumentów.
 5. Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie dostępu do Konta Użytkownika.
 6. Operator Serwisu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Usługodawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność: 
  1. za dane publikowane w WIZYTÓWKACH oraz ich treść, rzetelność i prawdziwość zamieszczonego opisu
  2. za skutki naruszenia praw autorskich do utworów zamieszczonych w WIZYTÓWCE I STRONIE WWW (zdjęć i logotypu),
  3. za naruszenia praw osób trzecich w tym naruszenie dóbr osobistych,
  4. za przesyłanie niezamówionych informacji handlowych,
  5. za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych , Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przeciwko Operatorowi Serwisu przez podmioty trzecie z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, w szczególności w zakresie wykorzystania utworów przekazanych przez Użytkownika do Serwisu czy za przesyłanie niezamówionych informacji handlowych, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Operatora Serwisu lub dołożenia wszelkich starań, aby Operator Serwisu nie doznał z tego powodu uszczerbku, a także wstąpienia do postępowania cywilnego, administracyjnego lub sądowo-administracyjnego zamiast Operatora lub jako współuczestnik.

 

§. 13. PŁATNOŚCI

 1. Za usługi świadczone odpłatnie Operator Serwisu pobiera opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku.
 2. Płatności można dokonać poprzez:
  1. przelew na rachunek bankowy,
  2. płatności elektroniczne,
 3. Szczegółowe regulacje dotyczące wysokości opłat określa Cennik.

 

 §. 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Serwisu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być partnerzy handlowi Administratora, podmioty zależne lub w jakikolwiek sposób powiązane z Operatorem Serwisu, w celu i zakresie w jakim takie udostępnienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Operator Serwisu stosuje odpowiednie i skuteczne środki techniczne i organizacyjne, poddaje je przeglądom i uaktualnieniom, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –  RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas posiadania Konta Użytkownika w celu korzystania z usług Serwisu w tym także zapłaty przez Użytkownika za usługi świadczone w ramach Serwisu, chyba że dłuższe terminy wynikają z przepisów prawa. Niezbędne dane osobowe będą również przechowywane do upływu terminu przedawnienia w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, a także przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych, dotyczących usług Serwisu. Dane Osobowe przetwarzane będą jedynie w celu, w jakim zostały podane przez Użytkownika
 7. W przypadku, gdyby dane osobowe Użytkownika miały być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Operatora Serwisu, Użytkownik przed przekazaniem Danych Osobowych zostanie poinformowany o podstawie prawnej przekazania (Operator Serwisu może używać zagranicznych serwerów),
 8. Operator serwisu zastrzega możliwość przesyłania na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
 9. W przypadku kontroli organu nadzoru, dane, o których mowa w niniejszym dokumencie mogą zostać udostępnione pracownikom organu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO. Mogą one zostać również przekazane organom wymiaru sprawiedliwości, w wypadkach określonych w przepisach prawa.
 10. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, a w szczególności: dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, uzupełnienia, przeniesienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz żądania ich usunięcia.
 11. Jeżeli Użytkownik zgłosił żądanie ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, Operator Serwisu nie będzie przetwarzać jego danych osobowych bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Użytkownik zostanie poinformowany.
 12. Operator Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  5. Operator Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   1. Użytkownik jest świadomy tego, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z Serwisu, a usunięcie danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie spowoduje, brak możliwości korzystania z usług Operatora Serwisu. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
   2. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   3. Użytkownik jest świadomy tego, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z Serwisu, a usunięcie danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie spowoduje, brak możliwości korzystania z usług Operatora Serwisu. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
   4. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§. 15 UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku wprowadzenia (załadowania) bazy danych adresów e-mail, o której mowa w § 8 ust. 5, zawierającej dane osobowe Operator Serwisu i Użytkownik zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 RODO. Treść umowy dostępna jest tutaj.
 2. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1 jedynie w zakresie ich przechowywania i udostępniania narzędzi do świadczenia usługi E-MAILINGU w celu niezbędnym do należytego zrealizowania tej usługi.
  1. Operator Serwisu nie wykorzysta danych osobowych, o których mowa w ust. 1 poza zakresem i celem określonym w ust. 2.
  2. Operator Serwisu może usunąć dane osobowe, o których mowa w ust. 1 na żądanie osoby, której dotyczą a także w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. Operator Serwisu podejmuje środki oraz spełni wymagania, o których mowa w art. 28-31 RODO.
  4. Operator Serwisu nie udostępni danych osobowych, o których mowa w ust. 1 podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§. 16. PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do przekazywanych do Serwisu utworów w zakresie pozwalającym na wypełnienie poniższych zobowiązań.
 2. Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie przekazanych do Serwisu utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności aczkolwiek niewyłącznie do zdjęć i logotypu.
 3. Na podstawie udzielonej licencji Operator Serwisu ma prawo do korzystania z utworów w zakresie niezbędnym do wykonania usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Licencja obejmuje wykorzystanie utworów na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Operator Serwisu nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez pisemnej zgody Użytkownika.
 5. Użytkownik z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie może:
  1. Trwale lub czasowo zwielokrotniać systemu Operatora Serwisu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
  2. Zwielokrotniać kodu systemu Operatora Serwisu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904),
  3. Obserwować, badać i testować funkcjonowanie systemu w celu poznania jego idei i zasad, ale tylko w zakresie w jakim miałoby to być wykonywane bez związku z korzystaniem z systemu zgodnie z Regulaminem,
  4. Korzystać z systemu w sposób sprzeczny z prawem,
  5. Korzystać z systemu w sposób naruszający dobre praktyki e-mail marketingu.

 

§. 17. REKLAMACJE

 1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:
  1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@kogio.pl,
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Promotel, ul. Słowackiego 13/29a, 60-822 Poznań,
 2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie: Nazwy/Firmy/Imienia i Nazwiska Użytkownika oraz opisanie problemu i propozycje rozwiązania.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail wysłany na podany adres.

 

§. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.