Regulamin

I. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU „KOGIO.PL”
II. REGULAMIN REJESTRACJI DOMEN W "KOGIO.PL"

 

I. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU „KOGIO.PL”

SPIS TREŚCI

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2. DEFINICJE

§. 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 6. ZAPYTANIE MASOWE

§. 7. WIZYTKÓWKA FIRMY

§. 8. E-MAILING

§. 9. STRONY WWW

§. 10. DOMENY

§. 11. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§. 13. PŁATNOŚCI

§. 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§. 15. UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§. 16. PRAWA AUTORSKIE

§. 17. REKLAMACJE

§. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego KOGIO.PL dostępnego pod adresem internetowym http://www.kogio.pl
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 
   -  wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, 
   - zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, 
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
  4. tryb postępowania reklamacyjnego. 
 3. Operatorem Serwisu internetowego KOGIO.PL jest  Promotel Arkadiusz Padurski  z siedzibą w Poznaniu (60-822) mieszczącą się przy ul. Słowackiego 13/29a, posiadająca numer NIP: 782 211 65 54, numer REGON 301211534 zarejestrowaną w Wydziale Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Urząd Miasta Poznania, pod numerem 68619/2009.
 4. Operator Serwisu internetowego KOGIO.PL świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

§. 2. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Operator Serwisu internetowego „KOGIO.PL”,
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawą, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 3. Przedsiębiorca – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Serwis – Serwis internetowy „KOGIO.PL” dostępny pod adresem internetowym http://www.kogio.pl,
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Oprogramowanie - Każde oprogramowanie, jakie zostało dostarczone Użytkownikowi w ramach prowadzenia Konta Użytkownika. Oprogramowanie stanowi rówież załączona dokumentacja.
 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail/loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamieszczanie i modyfikowanie WIZYTÓWKI, modyfikowanie danych przekazanych do Serwisu, zamieszczanie zdjęć i logotypu, korzystanie z ZAPYTANIA MASOWEGO, MAILINGU, ZAKŁADANIE STRON WWW oraz REJESTRACJĘ DOMEN. Konto Użytkownika może być płatne lub bezpłatne.
 9. Cennik – dokument w wersji elektronicznej stanowiący załącznik do Regulaminu. Cennik zawiera szczegółowe określenie wysokości opłat za świadczenie usług płatnych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. Okres rozliczeniowy – 12 miesiący.
 11. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§. 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari,
  2. Włączoną obsługę Java Script,
  3. Włączoną obsługę plików Cookies,
  4. Aktywny adres e-mail.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§. 4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług oraz usług świadczonych odpłatnie jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu w całości.
 2. W KOGIO.PL zostały przewidziane dwa sposoby rejestracji w zależności od tego z jakich usług świadczonych przez KOGIO.PL Użytkownik zamierza skorzystać. Skorzystanie wyłącznie z usługi ZAPYTANIE MASOWE wymaga uproszczonej rejestracji, o której mowa w ust. 3. Skorzystanie z pozostałych usług wymaga dokonania pełnej rejestracji, zgodnie z ust. 4.
 3. Uproszczona rejestracja, wymagana do skorzystania z usługi ZAPYTANIE MASOWE, polega na podaniu adresu e-mail i hasła dostępu w formularzu zamieszczonym na stronach Serwisu. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu „Zatwierdź” zostanie do Państwa wysłany e-mail zawierający link potwierdzający zarejestrowanie w Serwisie KOGIO.PL. Kliknięcie linku kończy proces rejestracji.
 4. Pełna rejestracja jest wymagana do skorzystania z usług WIZYTÓWKA, E-MAILING, STRONY WWW, DOMENY. W celu pełnej rejestracji Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronach Serwisu oraz dokonac płatności za pełny okres rozliczeniowy Dla dokonania rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Login,
  2. Hasło,
  3. Adres email,
  4. Naze firmy,
  5. Imię i nazwisko osoby kontaktowej,
  6. Adres siedziby,
  7. Numer telefonu,
  8. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  9. Branża (dominujący rodzaj działalności),
  10. Zasięg terytorialny działalności,
  11. Słowa kluczowe,
  12. Opis firmy do (nagłówek)
  13. Pełny opis firmy 
 5. Podanie danych innych niż wymienione w ust. 4 jest dobrowolne. Po zakończeniu procesu pełnej rejestracji Użytkownik może uzupełnić WIZYTÓWKĘ o dodatkowe dane.
 6. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu „Zatwierdź” zostanie do Państwa wysłany e-mail zawierający link potwierdzający zarejestrowanie w Serwisie KOGIO.PL. Kliknięcie linku kończy proces rejestracji.
 7. W trakcie rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru czy zamierza założyć konto bezpłatne czy jeden z rodzajów konta płatnego. Aktualna oferta usług świadczonych w ramach każdego konta i wysokość opłat została określona w Cenniku. 
 8. Do zalogowania do Konta Użytkownika wymagane jest podanie adresu e-mail/loginu i hasła. 
 9. Operator Serwisu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 17.
 10. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 7 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 15. Regulaminu.
 11. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1.  zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  2.  przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
   3.  spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
   4.  dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
   5.  wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
   6.  wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
   7.  wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w celach marketingowych i statystycznych,
   8.  wyrażam zgodę na przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Operatora Serwisu (Operator Serwisu może używać zagranicznych serwerów),
   9.  wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie,
  10.  wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, 
  11.  wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (reklam) od Operatora Serwisu, jego kontrahentów i innych Użytkowników Serwisu.
 12. Osoba kontaktowa dokonująca rejestracji Użytkownika niebędącego osobą fizyczną lub działająca w imieniu i na rzecz osoby fizycznej  ponadto składa oświadczenie, że jest umocowana do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Użytkownika.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla Kont bezpłatnych jest zawierana na czas nieokreślony.
 14. Dla Kont płatnych umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas określony 12 miesięcy.
 15. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 14. za który dokonano wpłaty i nie dokonaniu wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy w pełnej wysokości zgodnie z aktualnym Cennikiem Konto płatne zostaje ograniczone do Konta bezpłatnego.
 16. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc kalendarzowy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika.
 17. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
 2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych podanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności,
 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych podanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
 5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

18. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Serwisu może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Serwisu. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

19. W przypadku usług płatnych okres korzystania z danej usługi po cofnięciu decyzji o zawieszeniu zostanie wydłużony o okres zawieszenia.
20. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
21. W przypadku zakończenia współpracy w drodze wypowiedzenia umowy bez ważnych powodów przed upływem okresu na jaki zostały wykupione usługi świadczone odpłatnie Operator Serwisu może obciążyć Użytkownika będącego przedsiębiorcą karą umowną w wysokości równowartości niewykorzystanego abonamentu. Jeżeli wskutek wypowiedzenia bez ważnych powodów Operator Serwisu poniósł szkodę przewyższającą wartość kary umownej Operator Serwisu zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
22. W przypadkach, gdy wypowiedzenie umowy przez Operatora Serwisu nastąpiło z przyczyn wskazanych w ust. 17. Operator Serwisu ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % wartości wszystkich usług, których termin realizacji nie upłynął w dniu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Jeżeli wskutek zaistnienia przyczyny wypowiedzenia wskazanej w ust. 17. Operator Serwisu poniósł szkodę przewyższającą wartość kary umownej Operator Serwisu zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§. 5. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Serwisu świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. ZAPYTANIE MASOWE,
  2. WIZYTÓWKA FIRMY,
  3. E-MAILING.
  4. STRONY WWW
  5. DOMENY
 2. Usługa ZAPYTANIE MASOWE jest przeznaczona zarówno dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami, jak i dla Konsumentów. Pozostałe usługi przeznaczone są wyłącznie dla Przedsiębiorców.
 3. Dla Użytkowników, którzy dokonali wyłącznie rejestracji uproszczonej dostępna jest jedynie usługa ZAPYTANIE MASOWE.
 4. Ilość i zakres usług jest uzależniona od rodzaju Konta Użytkownika. Rodzaje Konta Użytkownika, ilość i zakres usług świadczonych w ramach danego Konta Użytkownika oraz wysokość opłat szczegółowo określa Cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Zmiana Cennika nie powoduje zmiany Regulaminu.
 5. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Operatora Serwisu w przypadku Użytkowników korzystających z usług bezpłatnych (konta bezpłatne) Operator Serwisu może uzależnić świadczenie usług od wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych. Każdy Użytkownik może w dowolnie i swobodnie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodą na przesyłanie informacji handlowych. Jednakże w przypadku Użytkowników korzystających z usług bezpłatnych (konta bezpłatne) Operator Serwisu może odmówić dalszego świadczenia usług drogą elektroniczną, chyba że Użytkownik zdecyduje się skorzystać z konta płatnego.

 

§. 6. ZAPYTANIE MASOWE

 1. Usługa ZAPYTANIE MASOWE polega na możliwości wysłania zapytania o jednakowej treści do więcej niż jednego Użytkownika Serwisu. Użytkownicy będący Przedsiębiorcami mogą otrzymywać zapytania masowe, jeżeli wykupili Konto płatne zgodnie z Cennikiem.
 2. W celu skorzystania z usługi ZAPYTANIE MASOWE należy:
  1. skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na stronach Serwisu poprzez wprowadzenie hasła wyszukiwania lub w oparciu o określone kryterium, itp. branża, zasięg terytorialny działalności, itp.
  2. z wyników wyszukiwania należy wybrać Użytkowników, do których ma zostać przesłana treść zapytania,
  3. wpisać treść zapytania i kliknąć „Wyślij”.
 3. Każdy Użytkownik, również niezarejestrowany może korzystać z wyszukiwarki bez ograniczeń.
 4. Użytkownik niezarejestrowany może wysłać nie więcej niż jedno ZAPYTANIE MASOWE w ciągu 24 h.
 5. Celem usługi ZAPYTANIE MASOWE jest złożenie zapytania o ofertę, produkt, usługę, czyli oszczędzenie czasu potrzebnego na znalezienie odpowiedniej, najkorzystniejszej oferty poprzez wysłanie jednego zapytania do wielu Użytkowników, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani zawarciem umowy. Zakazane jest korzystanie z usługi ZAPYTANIE MASOWE w celu przesyłania informacji reklamowych, promocyjnych lub niezwiązanych z przedmiotem działalności korzystającego z usługi, w szczególności jeżeli pytający nie ma zamiaru zawarcia umowy.

 

§. 7. WIZYTKÓWKA FIRMY

 1. Usługa WIZYTÓWKA FIRMY polega na ekspozycji danych wprowadzonych podczas rejestracji Użytkownika oraz danych wprowadzonych później w celu promowania działalności gospodarczej Użytkownika i jego przedsiębiorstwa.
 2. Korzystanie z usługi WIZYTÓWKI FIRMY wpływa na pozycjonowanie Użytkownika w wyszukiwarkach internetowych.
 3. W zależności od rodzaju posiadanego Konta Użytkownika Użytkownik może wprowadzić logotyp oraz zdjęcia, których treść jest związana z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 4. Ilość miejsca na serwerze dostępnego dla wprowadzenia logotypu i zdjęć jest ograniczona i uzależniona od rodzaju posiadanego Konta Użytkownika. 
 5. W WIZYTÓWKACH zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
 6. Nie można stosować w WIZYTÓWKACH elementów języka HTML służących do:
  1. wczytywania i osadzania innych stron,
  2. używania plików „cookie”,
  3. tworzenia formularzy.

 

§. 8. E-MAILING

 1. Usługa E-MAILING polega na możliwości wysłania informacji handlowej do określonej liczby Użytkowników Serwisu lub adresatów niebędących Użytkownikami Serwisu za pomocą poczty e-mail.
 2. Operator Serwisu udostępnia odpowiednie narzędzia do skorzystania z usługi E-MAILINGU za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 3. Operator Serwisu udostępnia bazę danych adresów e-mail, na które może zostać przesłana informacja handlowa. Operator Serwisu oświadcza, iż udostępnione w bazie danych adresy e-mail:
  1. zostały zgromadzone zgodnie z przepisami prawa,
  2. Operatorowi Serwisu zostały udzielone zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pochodzących od Użytkowników Serwisu,
  3. Operatorowi Serwisu zostały udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli adresy e-mail zawierają takie dane.
 4. Baza danych adresów e-mail udostępniana przez Operatora Serwisu jest niejawna. Dla skorzystania z usługi E-MAILINGU-u Użytkownik powinien:
  1. Posiadać zarejestrowane konto w serwisie w odpowiednim abonamencie,
  2. Dokonać opłaty za udostępnienie bazy.
 5. Użytkownicy mogą, wykorzystując narzędzia udostępnione przez Operatora Serwisu, wysyłać informacje handlowe do posiadanej bazy danych adresów e-mail, po jej uprzednim wprowadzeniu (załadowaniu) do Konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik oświadcza, iż adresy e-mail znajdujące się we wprowadzonej bazie danych adresów e-mail:
  1. zostały zgromadzone zgodnie z przepisami prawa,
  2. Użytkownikowi zostały udzielone zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pochodzących od tego Użytkownika,
  3. Użytkownik przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, jeżeli adresy e-mail zawierają takie dane.
 6. Dodając bazę danych adresów mailowych lub poszczególne adresy mailowe Użytkownik musi posiadać wymagane prawem zgody na korzystanie z tych adresów mailowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Na żądanie Operatora Serwisu Użytkownik zobowiązany jest przedstawić dowody na posiadanie wymaganych prawem oświadczeń woli o udzieleniu zgody a także o jej cofnięciu.
 7. W przypadku korzystania z usługi E-MAILING-u w sposób wskazany w ust. 5 Operator Serwisu udostępnia jedynie narzędzia do skorzystania z usługi a nadawcą wiadomości jest Użytkownik. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z udostępnionych narzędzi niezgodnie z prawem lub Regulaminem.
 8. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z usługi E-MAILINGU w sposób zgody z przepisami prawa, niniejszym regulaminem i zasadami etyki. Zabronione są działania polegające na wprowadzaniu (załadowaniu) adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 9. Każdy odbiorca wiadomości e-mail może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek uszanować decyzję odbiorcy. Zabronione jest ponowne, celowe, wprowadzanie takich adresów e-mail bez ponownego uzyskania pozwolenia przez właściciela adresu email.
 10. Operator Serwisu oświadcza, iż nie ingeruje w treść przesyłanych informacji handlowych.

 

§. 9. STRONY WWW

 1. Usługa STRONY WWW (KREATOR WWW) dostępna w ramach Konta Uzytkownika polega na udostępnieniu Użytkownikowi odpowiednich narzędzi (Oprogramowania) umożliwiających założenie oraz zarządzanie strona internetową.
  Na okres obowiązywania Umowy Promotel udziela żytkownikowi, odpłatnej (w ramach wynagrodzenia z tytułu prowadzenia Konta Użytkownika), niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania Promotel oraz dotyczącej go dokumentacji w zakresie, jaki jest niezbędny w celu korzystania przez Użytkownikowi z Konta zgodnie z Regulaminem. Powyższa licencja zostaje udzielona w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 
 2. Udzielana Użytkownikowi przez Promotel licencja na Oprogramowanie nie obejmuje wytwarzania jego egzemplarzy (m.in. techniką cyfrową lub zapisu magnetycznego) oraz publicznego wyświetlania, a także upoważniania osób trzecich do dokonywania ww. czynności. Powyższe nie dotyczy sporządzania kopii zapasowych (zgodnie z Ustawą Prawo autorskie) oraz wykorzystywania ww. oprogramowania (zgodnie z Regulaminem) w ramach Usługi Strony WWW.
 3. Wszelkie materiały, zdjęcia, utwory dostępne w ramach Usługi Strony WWW pozostają własnością Promotel a Uzytkownikowi nie przysługuje możliwość wytwarzania jego egzemplarzy (m.in. techniką cyfrową lub zapisu magnetycznego) oraz publicznego wyświetlania, a także upoważniania osób trzecich do dokonywania ww. czynności.
 4. Usługa jest płatna i dostępna w zależności od rodzaju posiadanego Konta Użytkownika. Ceny usługi oraz jej dostępność określa Cennik.
 5. Ilość miejsca na serwerze oraz transfer ograniczona i uzależniona od rodzaju posiadanego Konta Użytkownika. Ceny usługi oraz jej dostępność określa Cennik.

 

§. 10. DOMENY

 1. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania domeny internetowej podczas rejestracji konta w serwisie KOGIO.PL. Możliwość rejestracji jest ograniczona rodzajem konta.
 2. Koszty rejestracji oraz odnowienia domeny określa Cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Zmiana Cennika nie powoduje zmiany Regulaminu.
 3. Szczegóły rejestracji domen zostały zamieszczone w REGULAMINIE REJESTRACJI DOMEN dostępnym tutaj.

 

§. 11. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług.
 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia na czas nieprzekraczający 72 godzin, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za wcześniejszym powiadomieniem o tym Użytkowników.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu za wcześniejszym powiadomieniem Użytkowników.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 6. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 7. Użytkownik ma obowiązek wykonania kopii zapasowych wszelkich danych przekazywanych do Serwisu na wypadek ich utraty.
 8. Zabrania się publikowania na stronach Serwisu oraz wysyłania w ramach korzystania z usług Serwisu  treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości:
  1. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
  2. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
  3. naruszające przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i/lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
 9. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Serwisu KOGIO.PL np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.

 

§. 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator Serwisu zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do Konsumentów.
 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do konsumentów.
 3. Operator Serwisu nie zapewnia skuteczności reklamy prowadzonej na stronach Serwisu i nie odpowiada za zrealizowanie celów reklamowych Użytkownika.
 4. Na Operatorze Serwisu nie spoczywa odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do konsumentów.
 5. Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie dostępu do Konta Użytkownika.
 6. Operator Serwisu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Usługodawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność: 
  1. za dane publikowane w WIZYTÓWKACH I STRONACH WWW oraz ich treść, rzetelność i prawdziwość zamieszczonego opisu
  2. skutki naruszenia praw autorskich do utworów zamieszczonych w WIZYTÓWCE I STRONIE WWW (zdjęć i logotypu),
  3. naruszenia praw osób trzecich w tym naruszenie dóbr osobistych,
  4. przesyłanie niezamówionych informacji handlowych,
  5. przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami ustawy ochronie danych osobowych lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przeciwko Operatorowi Serwisu przez podmioty trzecie z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, w szczególności w zakresie wykorzystania utworów przekazanych przez Użytkownika do Serwisu czy za przesyłanie niezamówionych informacji handlowych, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Operatora Serwisu lub dołożenia wszelkich starań, aby Operator Serwisu nie doznał z tego powodu uszczerbku, a także wstąpienia do postępowania cywilnego, administracyjnego lub sądowoadministracyjnego zamiast Operatora lub jako współuczestnik.

 

§. 13. PŁATNOŚCI

 1. Za usługi świadczone odpłatnie Operator Serwisu pobiera opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku.
 2. Płatności można dokonać poprzez:
  1. przelew na rachunek bankowy,
  2. płatności elektroniczne,
 3. Szczegółowe regulacje dotyczące wysokości opłat określa Cennik.

 

 §. 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Serwisu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu.
 4. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w Rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Danych Osobowych pod numerem 012106/2012.
 5. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Operator Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Operator Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
 9. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu Konta na potrzeby organów ścigania oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

§. 15 UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku wprowadzenia (załadowania) bazy danych adresów e-mail, o której mowa w § 8 ust. 5, zawierającej dane osobowe Operator Serwisu i Użytkownik zawierają umowę o przekazaniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Umowa zostaje zawarta z chwilą załadowania pierwszej bazy danych.
 2. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1 jedynie w zakresie ich przechowywania i udostępniania narzędzi do świadczenia usługi E-MAILINGU w celu niezbędnym do należytego zrealizowania tej usługi.
 3. Operator Serwisu nie wykorzysta danych osobowych, o których mowa w ust. 1 poza zakresem i celem określonym w ust. 2.
 4. Operator Serwisu może usunąć dane osobowe, o których mowa w ust. 1 na żądanie osoby, której dotyczą a także w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Operator Serwisu podejmuje środki, o których mowa w art. 36-39, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 6. Operator Serwisu nie udostępni danych osobowych, o których mowa w ust. 1 podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§. 16. PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do przekazywanych do Serwisu utworów w zakresie pozwalającym na wypełnienie poniższych zobowiązań.
 2. Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie przekazanych do Serwisu utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności aczkolwiek niewyłącznie do zdjęć i logotypu.
 3. Na podstawie udzielonej licencji Operator Serwisu ma prawo do korzystania z utworów w zakresie niezbędnym do wykonania usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Licencja obejmuje wykorzystanie utworów na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Operator Serwisu nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez pisemnej zgody Użytkownika.
 5. Użytkownik z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie może:
  1. Trwale lub czasowo zwielokrotniać systemu Operatora Serwisu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
  2. Zwielokrotniać kodu systemu Operatora Serwisu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904),
  3. Obserwować, badać i testować funkcjonowanie systemu w celu poznania jego idei i zasad, ale tylko w zakresie w jakim miałoby to być wykonywane bez związku z korzystaniem z systemu zgodnie z Regulaminem,
  4. Korzystać z systemu w sposób sprzeczny z prawem,
  5. Korzystać z systemu w sposób naruszający dobre praktyki e-mail marketingu.

 

§. 17. REKLAMACJE

 1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:
  1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: admin@kogio.pl,
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Promotel, ul. Słowackiego 13/29a, 60-822 Poznań,
  3. za pośrednictwem faksu: 61 662 73 16
 2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie: Nazwy/Firmy/Imienia i Nazwiska Użytkownika oraz opisanie problemu i propozycje rozwiązania.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail wysłany na podany adres.

 

§. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

 

 

II. REGULAMIN REJESTRACJI DOMEN W "KOGIO.PL"

 1. Definicje
 2. Czas trwania umowy
 3. Korzystanie z usług
 4. Ogólne zasady rejestracji i utrzymania domen
 5. Szczególne zasady rejestracji i utrzymania domen
 6. Transfery domen od innych usługodawców do Operatora (Kogio.pl)
 7. Transfery domen od Operatora (Kogio.pl) do innych usługodawców
 8. Płatności i rozliczenia
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje
 11. Postanowienia końcowe
 12. Załączniki i dokumenty uzupełniające

I. Definicje

Operator - Promotel Arkadiusz Padurski  z siedzibą w Poznaniu (60-822) mieszczącą się przy ul. Słowackiego 13/29a, posiadająca numer NIP: 782 211 65 54, numer REGON 301211534 zarejestrowaną w Wydziale Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Urząd Miasta Poznania, pod numerem 68619/2009.

Serwis - strony internetowe należące do Operatora, umożliwiające składanie zamówień na usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora.

Klient - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Domena - unikalny adres internetowy, składający się z ciągu znaków alfanumerycznych tworzących nazwę oraz rozszerzenie domeny, będący przedmiotem rejestracji.

Rejestracja domeny - umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.

Rejestrator - podmiot dokonujący rejestracji domeny poprzez operatora danego rodzaju domeny wymienionego na stroniewww.iana.org lub będący operatorem tego rodzaju domeny.

ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, instytucja odpowiedzialna za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie.

NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, podmiot zarządzający rejestrem domen w domenie .pl.

WHOIS - baza publicznie dostępnych informacji o domenach, którego administratorem jest Rejestrator lub podmiot przez niego upoważniony, właściwy dla danego rozszerzenia domeny. Sposób i rodzaj udostępniania danych reguluje operator danego rodzaju domeny.

II. Czas trwania umowy

 1. Umowa jest uznana za zawartą w momencie wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia dostępnego w Serwisie i aktywowania pakietu płatnego. Klientowi przysługują prawa do korzystania z zakupionych usług po uregulowaniu wszystkich wymaganych płatności na rzecz Operatora (z wyjątkiem usług, dla których dostępne są bezpłatne okresy testowe). 
 2. Umowa jest zawierana na czas określony. Umowa wygasa w momencie upływu okresu ważności dla danej usługi w przypadku niedokonania opłaty z tytułu wynagrodzenia dla Operatora za kolejny okres abonamentowy usługi w wymaganym terminie.
 3. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Klienta w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim wypadku nie przysługuje Klientowi zwrot uiszczonych wcześniej opłat na rzecz Operatora ani żadne dodatkowe wynagrodzenie. Zakupione usługi ulegają deaktywacji lub przepadkowi na rzecz Operatora lub Rejestratora. W przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów po wypowiedzeniu konsument ma prawo do zwrotu kwoty wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca umowy pomniejszonej o koszty zapłacone w imieniu klienta na rzecz Rejestratorów lub innych operatorów.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Operatora z podaniem przyczyny w przypadku powstania zaległości płatniczych z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Operatora, podaniem niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych przez Klienta lub wyraźnym naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.
 5. Przedłużenie działania usług i czasu trwania umowy odbywa się na warunkach obowiązujących w chwili dokonania takiej operacji. W przypadku przedłużenia czasu trwania umowy zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili dokonania przedłużenia.

III. Korzystanie z usług

 1. W celu korzystania z usług Operatora Klient jest zobowiązany do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych jednoznacznie go identyfikujących, w szczególności adresu e-mail, do którego dostęp ma wyłącznie Klient i który jest w stanie akceptować wiadomości e-mail wysyłane przez Operatora zawierające informacje i dane niezbędne do poprawnego korzystania z usług.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych i adresowych, w szczególności aktualnie używanego adresu e-mail w ciągu 7 dni od wystąpienia jakiejkolwiek zmiany tychże danych. Aktualizacja odbywa się poprzez uaktualnienie danych Klienta w udostępnionym mu panelu administracyjnym.
 3. Korespondencja e-mail jest podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Operatorem a Klientem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzedłużenia ważności usług lub niedostarczenia innych ważnych komunikatów wynikające z niedostarczenia odpowiednich powiadomień na podany adres e-mail Klienta. Zdanie drugie nie dotyczy konsumentów.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez Operatora w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów, przepisów prawa polskiego ani powszechnie obowiązującymi zasadami prawa międzynarodowego.
 5. W przypadku, gdy Klient dokonuje rejestracji usług w cudzym imieniu, ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez tę osobę trzecią dla celów rejestracji usług. Upoważnienie posiadane przez Klienta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji usług, w szczególności do przetwarzania i podania danych osobowych abonenta domeny w bazie WHOIS oraz do udzielenia Operatorowi dalszego upoważnienia do zawierania umów rejestracji domeny w imieniu abonenta.
 6. Operator zapewnia Klientowi bezpłatną pomoc techniczną w okresie trwania umowy w zakresie oferowanych usług poprzez umieszczanie instrukcji na stronach WWW oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu Klienta z Operatorem.

IV. Ogólne zasady rejestracji i utrzymania domen

 1. Serwis Kogio.pl umożliwia rejestrację domen tylko w przypdaku wybrania pakietu płatnego. 
 2. Klient jest wyłącznym dysponentem rejestrowanej domeny. Operator działa na podstawie umocowania klienta do reprezentowania go przed Rejestratorem. Klient jest wpisywany do bazy WHOIS jako właściciel domeny, chyba, że odpowiednie przepisy właściwe dla danego Rejestratora stanowią inaczej. Do bazy danych prowadzonej przez Rejestratora przekazywane są pełne dane osobowe i adresowe Klienta.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie zamówienia na domenę u Operatora nie jest równoznaczne z jej rejestracją i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Faktyczna rejestracja domeny nastąpi w możliwie najkrótszym czasie po spełnieniu następujących warunków:
  • otrzymanie przez Operatora wpłaty w pełnej wysokości z tytułu zamówionej usługi,
  • dostępność domeny do rejestracji w momencie realizowania zamówienia przez Operatora,
  • spełnianie przez zamówioną nazwę domeny wymagań Rejestratora danego typu domeny odnośnie dozwolonych nazw,
  • spełnianie przez zamawiającego dodatkowych wymagań Rejestratora danego typu domeny,
  • pomyślne przejście manualnej weryfikacji przeprowadzanej przez Rejestratora w przypadku domen, których taka procedura dotyczy.
 4. Operator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie usług związane z problemami technicznymi leżącymi po stronie Rejestratora a także podmiotów współpracujących, jakkolwiek dołoży starań aby zminimalizować negatywne skutki dla Klienta wynikające z tego typu zdarzeń.
 5. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia Klientowi możliwości samodzielnego zarządzania usługami po zrealizowaniu zamówienia Klienta. Zakres dostępnej funkcjonalności zależy od oferty Operatora oraz od możliwości technicznych. Operator zobowiązuje się do umożliwienia dokonywania nieodpłatnych zmian w parametrach usług w trakcie trwania umowy w zakresie określonym w ofercie, w szczególności do zmiany delegacji domen na dowolne serwery DNS, spełniające wymagania techniczne dla danego rodzaju domeny.
 6. Operator ma prawo do odmowy rejestracji domeny, której nazwa może wskazywać na zamiar wykorzystania jej do celów niezgodnych z prawem. W takim wypadku Klientowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty z tytułu niewykonanej usługi.
 7. Operator oświadcza, iż wynagrodzenie z tytułu rejestracji i utrzymania domeny należne Operatorowi zawiera wszelkie opłaty należne Rejestratorowi z tego tytułu. Operator gwarantuje, iż Rejestrator nie będzie dochodzić od Klienta żadnych dodatkowych opłat w okresie trwania umowy, pod warunkiem terminowego regulowania wymaganych opłat przez Klienta na rzecz Operatora.
 8. Klient ma prawo do przedłużenia okresu ważności domeny w dowolnym czasie przed ostatnim możliwym dniem przedłużenia ważności domeny poprzez dokonanie odpowiedniej opłaty na rzecz Operatora. Ostatni możliwy dzień przedłużenia ważności domeny może być różny od dnia upływu rocznego okresu lub jego wielokrotności liczonego od dnia rejestracji domeny i jest związany z polityką danego rejestru domen. Dokładna data podana jest zawsze w panelu administracyjnym.
 9. W przypadku terminowego opłacenia usługi prolongaty domeny, Operator przedłuża okres ważności domeny o kolejny opłacony okres abonamentowy lub zapewnia ciągłość działania domeny w opłaconym okresie przez regularne przedłużanie ważności domeny w przypadku, gdy maksymalny okres ważności danego rodzaju domeny dozwolony przez Rejestratora w danym momencie jest krótszy, niż długość okresu opłaconego z góry przez Klienta.
 10. W przypadku niepodjęcia przez Klienta wszystkich wymaganych czynności do przedłużenia okresu ważności domeny przed ostatnim możliwym dniem przedłużenia ważności domeny, Operator oraz Rejestrator mają prawo do wyłączenia działania domeny w momencie upływu jej okresu ważności oraz jej dowolnego zadysponowania lub usunięcia.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rejestracji domeny dokonanej w złej wierze oraz zgłoszenia roszczeń do danej domeny przez inny podmiot. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie działań przez Rejestratora, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Operatora.
 12. Umowa pomiędzy Klientem a Operatorem ulega rozwiązaniu w momencie przeniesienia obsługi domen do innego usługodawcy (transferu domeny).

V. Szczególne zasady rejestracji i utrzymania domen

 1. W sprawach dotyczących domen z polskimi rozszerzeniami obowiązują postanowienia dokumentu "Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych NASK". Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach dotyczących domen .eu zastosowanie mają postanowienia EURid dostępne pod adresem www.eurid.eu regulujące m.in. zasady rejestracji domen .eu.
 3. W sprawach dotyczących domen globalnych dodatkowo obowiązują "Zasady rejestracji i utrzymania domen globalnych". Ponadto, Klient oraz Operator oświadczają, że nie będą naruszać zasad ustanowionych przez ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) dotyczących spraw związanych z działalnością tej organizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania wytycznych odnośnie sporów związanych z nazwą domeny zawartych w dokumencie "Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy". Dokument ten jest dostępny pod adresem: www.icann.org/udrp/.
 4. W przypadku niektórych domen krajowych, zgodnie z polityką danego rejestru rejestracja możliwa jest wyłącznie na rzecz lokalnych podmiotów spełniających dodatkowe wymagania, co wiąże się z dodatkowymi regulacjami:
  • Operator może, na podstawie własnej decyzji, zaoferować Klientowi usługę proxy polegającą na zapewnieniu podmiotu pośredniczącego w rejestracji danej domeny, spełniającego wymagania danego rejestru.
  • Wówczas taki podmiot jest wpisywany jako abonent domeny, zaś Klient otrzymuje pełne prawo do administracji domeną, w tym do zmiany abonenta na inny podmiot, zgodnie z warunkami danego rejestru.
  • Skorzystanie z usługi nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności w przypadku, gdy rejestrowana domena lub zawartość umieszczona w adresach zawierających daną nazwę domeny narusza prawa osób trzecich, prawo lub inne postanowienia danego rejestru.
  • Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez podmiot pośredniczący w związku z wykonywaną umową w przypadku wystąpienia sporu o domenę rozpoczętego przez podmiot trzeci.
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że domena rejestrowana w taki sposób może zostać usunięta bez zwrotu poniesionych opłat w przypadku naruszenia praw osób trzecich, prawa lokalnego lub międzynarodowego, postanowień danego rejestru itp. Tego typu nakazy mogą być wydane przez sądy, decyzje rządowe lub Rejestratora danego typu domen.
 5. Regulaminy rejestratorów z poszczególnych krajów stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Klient przed zawarciem umowy winien zapoznać się z regulaminem obowiązującym u danego Rejestratora.

VI. Transfery domen od innych usługodawców do Operatora (Kogio.pl)

 1. W przypadku domen polskich transfer domeny jest bezpłatny. Procedura transferu odbywa się na podstawie dyspozycji abonenta domeny do zmiany podmiotu obsługującego daną domenę. Transfer domeny polskiej zachowuje jej dotychczasowy okres ważności.
 2. W przypadku domen globalnych transfer domeny wiąże się z przedłużeniem jej ważności o 1 rok. Warunkiem rozpoczęcia transferu jest przekazanie przez Klienta odpowiednich danych autoryzacyjnych dla domeny oraz opłacenie na rzecz Operatora przedłużenia ważności domeny o 1 rok. Po dokonaniu operacji okres ważności domeny jest zwiększany o 1 rok w stosunku do momentu przed dokonaniem tej operacji.
 3. W przypadku domen .eu oraz niektórych domen krajowych (np. .it) transfer domeny polega na jej ponownej rejestracji przez abonenta u Operatora na podstawie prawidłowej dyspozycji abonenta domeny. Po dokonaniu operacji okres ważności domeny biegnie od początku i wynosi 1 rok.
 4. Jeżeli warunkiem dokonania transferu jest dokonanie opłaty przez Klienta na rzecz Operatora, ma ona charakter kaucji zwrotnej. W przypadku niepowodzenia operacji transferu kaucja jest zwracana w całości na konto bankowe Klienta, zaś w przypadku powodzenia operacji jest zaliczona na poczet opłaty z tytułu utrzymania danej domeny.

VII. Transfery domen od Operatora (Kogio.pl) do innych usługodawców

 1. Operator wyraża intencję umożliwienia Klientowi pełnego zarządzania wykupioną domeną, w tym również do przeniesienia obsługi domeny do innego usługodawcy. Dlatego też Operator wydaje kody authinfo dla domen oraz znosi blokady transferowe po dostarczeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego podania autoryzacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Po dokonaniu pozytywnej autoryzacji Klienta dokonującego dyspozycji, zostanie ona wykonana niezwłocznie i bez dodatkowych opłat.
 2. Na podstawie postanowień osobnych regulaminów promocji, Operator może oferować Klientom rejestrację domen w obniżonej cenie za pierwszy rok użytkowania. W takim przypadku Klient dobrowolnie akceptuje ograniczenia w możliwości dokonania transferu zewnętrznego rejestrowanych domen. Ograniczenia te będą znoszone najpóźniej po upływie pierwszego pełnego roku użytkowania domeny. Szczegółowe postanowienia będą umieszczane na stronach internetowych Operatora w regulaminach promocji rejestracji nowych domen.
 3. Transfer domeny do innego usługodawcy jest możliwy wyłącznie w okresie jej ważności i nie jest możliwy po wygaśnięciu domeny. Operator zastrzega prawo do odmowy wyrażenia zgody na transfer domeny do innego usługodawcy w przypadku, gdy Klient zalega z opłatami na rzecz Operatora lub istotnie narusza warunki niniejszego regulaminu.

VIII. Płatności i rozliczenia

 1. Serwis Kogio.pl umożliwia rejestrację domen tylko w przypdaku zakupu pakietu GOLD lub GOLD+. Aktualne ceny dostępne są w cenniku. 
 2. Konsument zleca wykonanie usługi przed upływem 10 dniowego terminu o jakim mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22 poz. 271).

IX. Ochrona danych osobowych

 1. W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym przetwarzanie danych w przyszłości, przez administratora danych: Michała Spławskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ("MSERWIS"), w celach wykonania umowy, promocji, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach i innych zbiorach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez MSERWIS, a także udostępnienia ich podmiotom współpracującym z MSERWIS w tym w szczególności innym Operatorom i Rejestratorom oraz do bazy WHOIS.
 2. Promotel Arkadiusz Padurski  z siedzibą w Poznaniu (60-822) mieszczącą się przy ul. Słowackiego 13/29a, posiadająca numer NIP: 782 211 65 54, numer REGON 301211534 zarejestrowaną w Wydziale Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Urząd Miasta Poznania, pod numerem 68619/2009. oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które będzie przetwarzał w celach wskazanych powyżej.
 3. Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadcza, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Promotel informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Dane mogą zostać przekazywane do innych administratorów, w tym administratorów w Państwach trzecich, w celu wykonania umowy, m.in. do:
  a) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa;
  b) eNom, Inc., 2002 156th Ave. NE, Suite #300, Unigard Park, McKinley Building, Bellevue, WA 98007 USA;
  c) Key-Systems GmbH, Prager Ring 4-12, 66482 Zweibruecken, Niemcy;
  d/ IGNUM s.r.o., Thamova 18, 186 00 Praha 8, Czechy;
  e) Ascio Technologies, Islands Brygge 55, 2300 Copenhagen S, Denmark;
  f) Internet Invest ltd., 111/113, Velyka Vasylkivska Street, 1 entrance, 2 floor, 03150 Kyiv
  g) PayU S.A., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 6. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora.

X. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje

 1. Operator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru technicznego nad usługami a także zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji usług w przypadku wystąpienia problemów z działaniem lub konieczności aktualizacji oprogramowania a także na życzenie Klienta. Operator dołoży wszelkich możliwych starań aby zapewnić nieprzerwane i poprawne działanie usług oferowanych Klientowi.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim), naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
 3. Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.
 4. W przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów odpowiedzialność Operatora jest regulowana przez obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) a określone w ust. 1 - 3 ograniczenia odpowiedzialność nie dotyczą usług świadczonych na rzecz Konsumentów.
 5. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Operatora powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Klienta naprawienia szkody. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazując rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnego korzystania z usługi Klient oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt komputerowy (umożliwiający korzystanie z Internetu), łącze internetowe oraz oprogramowanie, w szczególności przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS, JavaScript.
 2. Klient jest świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi oraz związanych z nimi konieczności użycia haseł o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa (sugerujemy użycie hasła mocnego składającego się z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), ochrony lokalnych i zdalnych systemów komputerowych przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich oraz stosowania zabezpieczeń antywirusowych w celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do nowo zawieranych lub odnawianych z Operatorem umów.
 4. Zmiany treści załączników i dokumentów uzupełniających nie stanowią zmiany treści regulaminu ani umowy.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Operatora bez podpisu odbiorcy na podstawie złożonych zamówień.
 6. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporów związanych z niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 7. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Klientem, innym niż Konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.

XII. Załączniki i dokumenty uzupełniające

Dokumenty uzupełniające:

Regulamin NASK rejestracji i utrzymywania nazw domen .pl
Polityka rejestracji domen .eu
Warunki korzystania z domen .eu
Zasady rejestracji i utrzymania domen globalnych
Polityka rozwiązywania sporów ICANN związanych z nazwami domen